Uputstvo za izvođenje studija na daljinu

Materijal za savladavanje gradiva prilikom studiranja na daljinu je podeljen po predmetima. Svaki student, prilikom upisa, dobija svoj nalog i lozinku koju može promeniti i o kojoj je dužan da vodi računa. Ovo mu obezbeđuje pristup nastavnom materijalu svih predmeta u okviru njegovog studijskog programa.

            Nastava na Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija VIPOS, Valjevo se odvija u semestrima koji su podeljeni u 14 radnih sedmica. Od toga su 7. i 14. sedmica kolokvijumske, kada se ne održavaju predavanja i vežbe, već samo kolokvijumi. Dakle, u svakom semestru, ima 12 radnih sedmica kada se održava redovna nastava. Usled toga, nastavno gradivo je, u većini predmeta, podeljeno u 12 celina, pri čemu svaka odgovara radu u jednoj sedmici. Na sistemu za daljinsko učenje je istaknuto koja sedmica kog semestra je u toku.

            Student treba da, koristeći datu literaturu, pređe gradivo predviđeno za tu sedmicu, koje mu je dato u obliku prezentacija ili sinopsisa predavanja. Tamo gde je potrebno, predmetni nastavnik daje posebno uputstvo sa dinamikom, zadacima i specifičnostima načina izvođenja nastave na daljinu u okviru svog predmeta. Za predmete gde postoje posebne aktivnosti koje se odrađuju na vežbama, student treba i njih da odradi. Konačno, po okončanju rada predviđenog za tekuću sedmicu, student treba da odradi testove za samoevaluaciju. Rezultat ovih testova nije sastavni deo konačne ocene. Svrha testova je da pruže uvid studentu i nastavniku u kojoj meri je savladano gradivo i na šta treba obratiti pažnju u daljem radu. Iako se rezultati testa ne vrednuju za završnu ocenu, redovno izvršavanje testova može biti vrednovano kao aktivnost studenta.

            Pored ovoga, studentu je na raspolaganju i dodatna komunikacija sa nastavnicima. U sklopu termina za konsultaciju, koji je istaknut na rasporedu i u knjizi nastavnika, nastavnici su on-line dostupni za sva pitanja studenata. Takođe, studenti mogu koristiti i druge vidove komunikacije kao što su elektronska pošta i diskusione grupe. Pored elektronske, ukoliko to studentu odgovara, moguć je i kontakt sa profesorom uživo, u terminu konsultacija.

            Student može koristiti sve pogodnosti studija na daljinu, ali, ukoliko želi, a resursi Škole to omogućuju, može koristiti i sve mogućnosti klasičnih studija (prisustvo predavanjima, vežbama, dopunskim oblicima nastave, aktivno učešće u svim aktivnostima Škole...).

            Izrada kolokvijumskih i završnih ispita se održava isključivo u prostorijama Škole i nema razlike u njihovoj organizaciji za studente na daljinu i studente klasičnih studija. Student daljinskih studija je tada dužan da fizički bude prisutan u Školi i lično pristupi ispitu.

Last modified: Tuesday, 8 April 2014, 10:12 AM