Način izvođenja studija

Nastava na Akademiji strukovnih studija Zapadna Srbija, Odsek Valjevo realizuje se u dva bloka nastave, prvi ili jesenji i drugi ili prolećni blok školske godine, od kojih prvi blok ima dva ciklusa nastave, a drugi blok ima dva ciklusa nastave i dve nedelje nastave posvećene stručnoj praksi.

Raspored aktivnosti po nedeljama školske godine utvrđuje se godišnjim kalendarom Akademije koji se objavljuje na veb sajtu Akademije odnosno Odseka Valjevo i oglasnoj tabli, najkasnije sadam dana pre početka školske godine.

Blok je podeljen u 14 radnih sedmica, gde se svaki ciklus nastave u okviru bloka sastoji od sedam nedelja gde se predavanja, vežbe i drugi oblici nastave realizuju šest nedelja, a kolokvijumi i druge predispitne obaveze u sedmoj nedelji.

U nedelji, predviđenoj za polaganje predispitnih obaveza (7. i 14. nedelja), koje se realizuje u prostorijama Akademije odnosno Odseka Valjevo, studenti ispunjavaju predispitne obaveze, ponavljaju neispunjene predispitne obaveze i nadoknađuju propuštenu aktivnu nastavu. Aktivnosti studenta na jednom predmetu završavaju se polaganjem ispita, koje se realizuje u prostorijama Akademije odnosno Odseka Valjevo. Termini polaganja ispita i predispitnih obaveza utvrđuju se godišnjim kalendarom rada i rasporedom polaganja ispita, koji se utvrđuje za svaku školsku godinu.

Studije se izvode tako što se svi oblici nastave (aktivna nastava i samostalni rad studenta) na predmetu usklađuju, tako da se studentu omogući sistematsko i kontinualno savlađivanje sadržaja predmeta.

Materijal za savladavanje gradiva prilikom studiranja na daljinu je podeljen po predmetima. Svaki student, prilikom upisa, dobija svoj nalog i lozinku koju može promeniti i o kojoj je dužan da vodi računa. Ovo mu obezbeđuje pristup nastavnom materijalu svih predmeta u okviru njegovog studijskog programa.

Aktivna nastava ostvaruje se kroz: predavanja, vežbe i konsultacije. Aktivna nastava ostvaruje se kroz stalni kontakt studenta sa nastavnicima i saradnicima.

Predavanja su oblik aktivne nastave u kome nastavnik putem sistema za daljinsko učenje prezentuje nastavne sadržaje predmeta studentima. Na pojedinim predmetima, nastavnici daju posebna uputstva sa dinamikom, zadacima i specifičnostima izvođenja nastave na daljinu u okviru svog predmeta. Nastavnik podstiče aktivno učešće studenta u predavanjima kroz postavljanje pitanja, analizu i diskusiju izlaganih sadržaja preko foruma na on-line platformi za daljinsko učenje (Moodle) ili uz pomoć softvera za video konferencije (Zoom, Skype, Google Meet).

Vežbe su oblik aktivne nastave gde se uvežbavaju teme sa predavanja i stiču odgovarajuće praktične veštine. Vežbe se održavaju preko platforme za daljinsko učenje (Moodle) i prirodno su povezane sa oblicima samostalnog rada studenata. Specifična pitanja vezana za vežbe obrađena su u opisima pojedinih predmeta.

Konsultacije u toku semestra nastavnici i saradnici obavljaju svake nedelje sa studentima. Ovaj oblik nastave ima za cilj detaljno objašnjenje tema prezentovanih i obrađenih na predavanjima i vežbama i drugim oblicima nastave. Pored konsultacija uživo, nastavnicu su on-line dostupni za sva pitanja studenata. Studenti za komunikaciju sa nastavnicima mogu koristiti elektronsku poštu i softver za video konferencije (Zoom, Skype, Google Meet). Na konsultacijama se vrši analiza rezultata koje student ostvari na predispitnim obavezama i na ispitu. Konsultacije su po pravilu individualne (sa jednim studentom), a po potrebi se mogu organizovati i u malim grupama.

Samostalni rad studenta ostvaruje se kroz pripremu i aktivno učešće u nastavi, ispitima, kolokvijumima, testovima, seminarskim radovima, izradi projekata, dobrovoljnom radu u lokalnoj zajednici i drugim vidovima angažovanja. Sastoji se iz učenja i analiza nastavnih sadržaja od strane studenta sa ciljem usvajanja sadržaja sa predavanja i vežbi. Student samostalno uči i radi pripreme za ostale oblike nastave, uključujući predavanja i vežbe, radi pripreme za različite oblike provere znanja, a naročito radi pripreme za polaganje ispita, kolokvijuma, testova i dr. Nastavnici i saradnici kontinuiranom komunikacijom sa studentom, prvenstveno na konsultacijama, prate samostalan rad studenta.

Last modified: Saturday, 27 March 2021, 10:58 PM